Skip to main content

La creixent globalització dels mercats a nivell mundial, tant pel que fa a les matèries primeres com els productes d’origen animal (carn, ous, llet), exigeix a les empreses una millora permanent de la seva competitivitat, alhora que la societat demana la consideració i integració d’altres factors en el sistema productiu com són: una producció més eficient i sostenible, disminució de l’impacte mediambiental, millora de la seguretat i qualitat alimentària, i millora del benestar animal.

El sector ramader català ha identificat diferents objectius que contribuirien de forma decisiva a augmentar la seva competitivitat i sostenibilitat. Un d’aquests objectius és millorar la tecnificació de les explotacions ramaderes mitjançant les tècniques conegudes com “smart farming”. Aquestes tècniques inclouen, entre d’altres accions, la recollida, processament i anàlisi de dades a les explotacions ramaderes. Amb l’ajuda de TFT ( Tecnologies Facilitadores Transversals) el projecte SMARTFARM vol aconseguir:

 1. Un control precís de l’alimentació dels animals amb l’objectiu de reduir el cost total de la producció
 2. Un control eficient dels contaminants ambientals que permeti conèixer i reduir el seu impacte al medi
 3. Un augment de la homogeneïtat dels animals de cada lot, amb l’objectiu de reduir les pèrdues econòmiques
 4. Una identificació precoç de les malalties dels animals, la qual cosa permet augmentar el rendiment productiu i el benestar del bestiar
 5. Una gestió integrada de les dades que es generen en una explotació per millorar la presa de decisions

El projecte SMARTFARM suposa una millora simultània de quatre aspectes clau per al sector ramader:

 • La millora de l’eficiència alimentària i per tant una disminució de costos
 • La reducció significativa de l’impacte mediambiental dels actuals sistemes de producció
 • Increment de la seguretat alimentària i el benestar animal
 • La millora de la rendibilitat de les explotacions mitjançant la integració de la informació disponible

EMPRESES PARTICIPANTS

SMARTFARM, és un dels projectes de la COTPA (Comunitat Tecnologies Producció Agroalimentària) dins de l’estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel.ligent de Catalunya RIS3CAT.

Dades generals

Projecte

SMARTFARM

Referència Projecte

Projecte R+D+I amb número d’expedient COMRDI16-1-0032.

Programa i convocatòria

Aquest projecte està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 i gestionat per ACCIÓ.

The growing globalization of markets worldwide, both in terms of raw materials and products of animal origin (meat, eggs, milk), requires companies to permanently improve their competitiveness, while society demands the consideration and integration of other factors in the productive system such as: more efficient and sustainable production, reduction of environmental impact, improvement of food safety and quality, and improvement of animal welfare.

The Catalan livestock sector has identified different objectives that would contribute decisively to increase its competitiveness and sustainability. One of these objectives is to improve the technification of livestock farms through techniques known as ‘smart farming’. These techniques include, among other actions, the collection, processing and analysis of data in livestock farms. With the help of TFT’S (Transverse Facilitating Technologies) the SMARTFARM project wants to achieve:

 1. An accurate control of animal feeding with the aim of reducing the total cost of production
 2. An efficient control of environmental contaminants that allows to know and reduce their impact on the environment
 3. An increase of the homogeneity of the animals of each lot, with the objective of reducing the economic losses
 4. Early identification of animal diseases, allowing to increase the productive performance and welfare of livestock
 5. An integrated management of the data generated in a farm to improve decision making

SMARTFARM project represents a simultaneous improvement of four key aspects for the livestock sector:

 • The improvement of the alimentary efficiency and therefore a decrease of costs
 • The significant reduction of the environmental impact of the current production systems
 • The increase in food security and animal welfare
 • The improvement of the profitability of the farms through the integration of the available information

PARTICIPATING COMPANIES

SMARTFARM, is one of the projects of the COTPA (Comunitat Tecnologies Producció Agroalimentària) within the strategy of research and innovation for smart specialisation of Catalonia RIS3CAT.

General data

Project

SMARTFARM

Project Reference

R+D+I project RIS3CAT communities.

Project number COMRDI16-1-0032.

Program

This project is co-financed by the European Fund of Regional Development of the European Union within the framework of the FEDER operating program of Catalunya 2014-2020 and managed by ACCIÓ.

La creciente globalización de los mercados a nivel mundial, tanto en lo referente a materias primas como a los productos de origen animal (carne, huevos, leche), exige a las empresas una mejora permanente de su competitividad, a la vez que la sociedad demanda la consideración e integración de otros factores en el sistema productivo como son: una producción más eficiente y sostenible, disminución del impacto medioambiental,  mejora de la seguridad y calidad alimentaria, y mejora del bienestar animal.

El sector ganadero catalán ha identificado diferentes objetivos que contribuirían de forma decisiva a aumentar su competitividad y sostenibilidad. Uno de estos objetivos es mejorar la tecnificación de las explotaciones ganaderas a través de técnicas conocidas como ‘’smart farming’’. Estas técnicas incluyen, entre otras acciones, la recogida, procesamiento y análisis de datos  en las explotaciones ganaderas.  Con la ayuda de las TFT (Tecnologias Facilitadoras Transversales) el proyecto SMARTFARM quiere conseguir:

 1. Un control preciso de la alimentación de los animales con el objetivo de reducir el coste total de la producción
 2. Un control eficiente de los contaminantes ambientales que permita conocer y reducir su impacto en el medio
 3. Un aumento de la homogeneidad de los animales de cada lote, con el objetivo de reducir las pérdidas económicas
 4. Una identificación precoz de las enfermedades de los animales, permitiendo aumentar el rendimiento productivo y el bienestar del ganado
 5. Una gestión integrada de los datos que se generan en una explotación para mejorar la toma de decisiones

El proyecto SMARTFARM supone una mejora simultánea de cuatro aspectos clave para el sector ganadero:

 • La mejora de la eficiencia alimentaria y por lo tanto una disminución de costes
 • La reducción significativa del impacto medioambiental de los actuales sistemas de producción
 • Incremento de la seguridad alimentaria y el bienestar animal
 • La mejora de la rentabilidad de las explotaciones a través de la integración de la información disponible

EMPRESAS PARTICIPANTES

SMARTFARM, es uno de los proyectos de la COTPA (Comunitat Tecnologies Producció Agroalimentària) dentro de la estrategia de investigación e innovación para la especialización inteligente de Catalunya RIS3CAT.

Datos generales

Proyecto

SMARTFARM

Referencia Proyecto

Proyecto R+D+I con número de experiente COMRDI16-1-0032.

Programa y convocatoria

Este proyecto está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional de la Unión Europea en el marco del Programa Operativo FEDER de Catalunya 2014-2020 y gestionado por ACCIÓ.