Skip to main content

Càlcul predictiu de l’energia en ingredients per a pinso de porcs – INGRENERGI-

Projecte aprovat a la línia d’ajuts AEI 2022 NG.

 

El projecte consisteix en la creació d’una eina per utilitzar en nutrició porcina (Fase 1 de projecte). Aquesta pretén proporcionar un càlcul predictiu de l’energia metabolitzable (EM) i l’energia neta (EN) per a diferents ingredients utilitzats en el pinso tant per a truges reproductores com per a porcs en creixement (garrins i porcs d’engreix). La finalitat és poder proporcionar la valoració energètica per a les diferents matèries primeres utilitzades com a ingredients en la formulació de pinsos per a alimentació animal, poder comparar i millorar l’eficiència, precisió i sostenibilitat.

En una segona fase, es preveu validar l’eina utilitzant-la de forma aplicada per a l’actualització de les matrius de formulació de pinsos per a porcs de creixement i engreix. Es compararan els resultats de fòrmula (composició i cost), la qualitat dels pinsos fabricats i els rendiments productius de porcs que rebin pinsos isoenergètics formulats amb matèries primeres el contingut energètic de les quals s’obtingui, bé amb la metodologia utilitzada per l’empresa col·laboradora o bé amb la nova eina.

 

Objectiu

L’objectiu principal del projecte és la creació d’una eina que permeti l’optimització de les matèries primeres utilitzades com a ingredients en la producció de pinsos en la producció porcina.

De forma indirecta es preveu aconseguir:

 • Analitzar, mitjançant enquestes, la variabilitat del flux energètic ocasionat en el sector porcí espanyol com a conseqüència de l’alimentació (el pinso) i com els tècnics avaluen aquesta variabilitat.
 •  Assajar models de predicció del contingut energètic per grups de matèries primeres i ingredients individuals atenent a la quantificació i eficiència d’utilització dels nutrients en cada ingredient.
 • Incorporar les prediccions realitzades al procés de formulació del pinso i analitzar les possibles desviacions a la resposta esperada dels animals.
 • Retroalimentar el sistema amb la nova informació aportada pels usuaris i ajustar els algoritmes de predicció de manera continuada.

 

Amb el procés de validació en la segona fase, l’eina demostrarà el seu potencial pràctic i aplicat.

 

Participants 

 

Amb el suport de:

 

 

 

 

Cálculo predictivo de la energía en ingredientes para pienso de porcino – INGRENERGI-

Proyecto aprobado en la línea de ayudas AEI 2022 NG.

 

El proyecto consiste en la creación de una herramienta para utilizar en nutrición porcina (Fase 1 de proyecto). Esta pretende proporcionar un cálculo predictivo de la energía metabolizable (EM) y la energía neta (EN) para diferentes ingredientes utilizados en el pienso tanto para cerdas reproductoras como para cerdos en crecimiento (lechones y cerdos de engorde). La finalidad es poder proporcionar la valoración energética para las diferentes materias primas utilizadas como ingredientes en la formulación de piensos para alimentación animal, poder comparar y mejorar la eficiencia, precisión y sostenibilidad.

En una segunda fase, se prevé validar la herramienta utilizándola de forma aplicada para la actualización de las matrices de formulación de piensos para cerdos de crecimiento y engorde.

Se compararán los resultados de fórmula (composición y coste), la calidad de los piensos fabricados y los rendimientos productivos de cerdos que reciban piensos isoenergéticos formulados con materias primas cuyo contenido energético se obtenga, bien con la metodología utilizada por la empresa colaboradora o bien con la nueva herramienta.

 

Objetivo

El objetivo principal del proyecto es la creación de una herramienta que permita la optimización de las materias primas utilizadas como ingredientes en la producción de piensos en la producción porcina. 

De forma indirecta se prevé conseguir:

 • Analizar, mediante encuestas, la variabilidad del flujo energético ocasionado en el sector porcino español como consecuencia de la alimentación (el pienso) y cómo los técnicos evalúan dicha variabilidad.
 • Ensayar modelos de predicción del contenido energético por grupos de materias primas e ingredientes individuales atendiendo a la cuantificación y eficiencia de utilización de los nutrientes en cada ingrediente.
 • Incorporar las predicciones realizadas al proceso de formulación del pienso y analizar las posibles desviaciones a la respuesta esperada de los animales.
 • Retroalimentar el sistema con la nueva información aportada por los usuarios y ajustar los algoritmos de predicción de un modo continuado

Con el proceso de validación en la segunda fase, la herramienta demostrará su potencial práctico y aplicado.

 

Participantes 

 

Con el apoyo de:

 

 

 

 

Predictive Calculation of Energy in Ingredients for Swine Feed – INGRENERGI-

Project approved under the AEI 2022 NG grants line.

 

The project is about creating a tool to use in swine nutrition (Phase 1 of the project). Its purpose is to provide a predictive calculation of metabolizable energy (ME) and net energy (NE) for different ingredients used in feed for both breeding sows and growing pigs (piglets and fattening pigs). The aim is to provide an energy evaluation for the different raw materials used as ingredients in animal feed formulation, in order to compare and improve the efficiency, accuracy, and sustainability.

In a second phase, the tool is expected to be validated by applying it to update feed formulation matrices for growing and fattening pigs.

The formula results (composition and cost), quality of manufactured feeds and productive performances of pigs receiving isoenergetic feeds formulated with raw materials, whose energy content is obtained either through the methodology used by the collaborating company or with the new tool will be compared.

Objective

The main objective of the project is to create a tool that allows the optimization of raw materials used as ingredients in swine feed production.

Indirectly, the following goals are expected to be achieved:

 • Analyze, through surveys, the variability of energy flow caused in the Spanish swine sector as a result of feeding (feed) and how technicians evaluate such variability.
 • Test predictive models of energy content for groups of raw materials and individual ingredients, considering the quantification and efficiency of nutrient utilization in each ingredient.
 • Incorporate the predictions into the feed formulation process and analyze possible deviations from the expected response of the animals.
 • Provide feedback to the system with new information provided by users and continuously adjust prediction algorithms.

Through the validation process in the second phase, the tool will demonstrate its practical and applied potential.

Participants

 

With the support of: