Skip to main content

Within the framework of animal production in Europe, more than 70% of the expenditure of this industry corresponds directly or indirectly to the production of feed, where in a specific way the energy of the diet represents the main cost. On the other hand, the agroalimentary industry for the refining of fatty oils in the EU generates more than 400,000 tons of acidic oils, as well as a considerable amount of other sub-products that are underutilized or of low economic value. In addition, the use of antioxidants in the feed of synthetic origin far exceeds those of natural origin.

Therefore, in this context, the searching process to find the valuation of new byproducts with the objective of applying them in animal feed is an essential aspect to be able to reach a greater degree of sustainability in the production of food of animal origin and direct this production towards a system of circular economy. In addition, the valuation of a by-product can not only allow the reuse of resources and reduce the volume of waste, but it can also lead to the discovery of other resources economically more profitable than those currently employed.

In this sense, the challenge of the project is the obtaining and valuation of new fatty byproducts and alternative natural antioxidants for the use in food of monogastric animals (chickens, layers and pigs). Therefore, the final objective will be the evaluation of the effects of the combined use in feed formulations of new antioxidant substances of natural origin and alternative fats rich in medium chain fatty acids (MCFA), on production parameters and quality of the meat and eggs, as well as the effects on the morphology and gastrointestinal physiology of the animals.

Seeking for alternative antioxidants of natural origin will focus on the study of new substances from the extraction of by-products and co-products of plant origin and / or the fishing industry. The objective is to try to reuse byproducts of the agri-food sector, identifying and isolating active substances capable of protecting the lipids and the rest of the lipid components of the feed (vitamins, carotenoids, etc.) from the oxidation processes. Likewise, potential antioxidant effects in vivo and their impact on the lipid quality and shelf life of the food produced (meat and eggs) will be evaluated.

Regarding to fatty by-products, these are acid oils rich in MCFA, obtained from the industrial refining of edible oils and fats. Therefore, it is intended to obtain a new revalorized material, demonstrating that acid oils can be a more economical alternative of energy source in animal feed, without the health and productive levels of animals, as well as stability, nutritional quality and acceptability of the final product, are compromised.

In conclusion, LIPOXIFEED project will improve the profitability and sustainability of monogastric animal production systems, without negatively affecting the quality and safety of the food produced.

PARTICIPATING COMPANIES

LIPOXIFEED, is one of the projects of the COTPA (Comunitat Tecnologies Producció Agroalimentària) within the strategy of research and innovation for smart specialisation of Catalonia RIS3CAT.

General data

Project

LIPOXIFEED

Project Reference

R+D+I project RIS3CAT communities.

Project number COMRDI16-1-0033.

Program

This project is co-financed by the European Fund of Regional Development of the European Union within the framework of the FEDER operating program of Catalunya 2014-2020 and managed by ACCIÓ.

En el marc de la producció animal en l’àmbit europeu, més del 70% de despeses d’aquesta indústria es corresponen directa o indirectament a la producció de pinsos, on de forma específica l’energia de la dieta en suposa el cost principal. Per una altra banda,  la indústria agroalimentària de refinació d’olis greixosos a la UE genera més de 400.000 tones d’olis àcids, així com una notable quantitat d’altres subproductes infrautilitzats o d’escàs valor econòmic.  A més, la utilització d’antioxidants en el pinso d’origen sintètic supera amb escreix a aquells d’origen natural.

Per tant, en aquest context la recerca per a la valorització de nous subproductes amb l’objectiu d’aplicar-los en alimentació animal és un aspecte essencial per tal d’assolir un major grau de sostenibilitat en la producció d’aliments d’origen animal i dirigir aquesta producció cap a un sistema d’economia circular. A més, la valorització d’un subproducte no només pot permetre el reaprofitament de recursos i reduir el volum de residus, sinó que també pot comportar la descoberta d’altres recursos econòmicament més rendibles que els emprats actualment.

En aquest sentit, el repte del projecte és l’obtenció i valorització de nous subproductes greixosos i d’antioxidants naturals alternatius per a l’ús en alimentació d’animals monogàstrics (pollastres, ponedores i porcs). Per tant, l’objectiu final serà l’avaluació dels efectes de l’ús combinat a les formulacions de pinso de noves substàncies antioxidants d’origen natural i greixos alternatius rics en àcids grassos de cadena mitjana (AGCM), sobre paràmetres productius i de qualitat de la carn i dels ous, així com els efectes sobre la morfologia i fisiologia gastrointestinal dels animals.

La recerca d’antioxidants alternatius d’origen natural es centrarà en l’estudi de noves substàncies provinents de l’extracció de subproductes i coproductes d’origen vegetal i/o de la indústria pesquera. L’objectiu és tractar de reaprofitar subproductes del sector agroalimentari, identificant i aïllant substàncies actives capaces de protegir els lípids i la resta de components lipídics del pinso (vitamines, carotenoids, etc) dels processos d’oxidació.  Així mateix, s’avaluaran possibles efectes antioxidants in vivo  i el seu impacte sobre la qualitat lipídica i vida útil dels aliments produïts (carn i ous).

En relació als subproductes greixosos, es tracta d’olis àcids rics en AGCM, obtinguts de la refinació industrial dels olis i greixos comestibles. Per tant, es pretén obtenir una nova matèria revaloritzada, demostrant que els olis àcids poden ser una alternativa més econòmica de font energètica en l’alimentació animal, sense que la salut i els nivells productius dels animals, així com l’estabilitat, qualitat nutricional i acceptabilitat del producte final, es vegin compromesos.

En conclusió, el projecte LIPOXIFEED permetrà millorar la rendibilitat i sostenibilitat dels sistemes de producció d’animals monogàstrics, sense afectar negativament la qualitat i seguretat dels aliments produïts.

EMPRESES PARTICIPANTS

LIPOXIFEED, és un dels projectes de la COTPA (Comunitat Tecnologies Producció Agroalimentària) dins de l’estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel.ligent de Catalunya RIS3CAT.

Dades generals

Projecte

LIPOXIFEED

Referència Projecte

Projecte R+D+I Comunitats RIS3CAT amb número d’expedient COMRDI16-1-0033.

Programa i convocatòria

Aquest projecte està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 i gestionat per ACCIÓ.

En el marco de la producción animal en el ámbito europeo, más del 70% de gasto de esta industria corresponde directa o indirectamente a la producción de pienso, donde de forma específica la energía de la dieta supone el coste principal. Por otro lado, la industria agroalimentaria de refinado de aceites grasos en la UE genera más de 400.000 toneladas de aceites ácidos, así como una notable cantidad de otros subproductos infrautilizados o de escaso valor económico. Además, la utilización de antioxidantes en el pienso de origen sintético supera con creces a aquellos de origen natural.

Por lo tanto, en este contexto la búsqueda para la valorización de nuevos subproductos con el objetivo de aplicarlos en alimentación animal es un aspecto esencial para poder alcanzar un mayor grado de sostenibilidad en la producción de alimentos de origen animal y dirigir esta producción hacia un sistema de economia circular. Además, la valorización de un subproducto no solo puede permitir el reaprovechamiento de recursos y reducir el volumen de residuos, sinó que también puede comportar el descubrimiento de otros recursos económicamente más rendibles que los empleados actualmente.

En este sentido, el reto del proyecto es la obtención y valorización de nuevos subproductos grasos y de antioxidantes naturales alternativos para el uso en alimentación de animales monogástricos (pollos, ponedoras y cerdos). El objetivo final será la evaluación de los efectos del uso combinado en las formulaciones de pienso de nuevas sustancias antioxidantes de origen natural y grasas alternativas ricas en ácidos grasos de cadena media (AGCM), sobre parámetros productivos y de calidad de la carne y los huevos, así como los efectos sobre  la morfología y fisiología gastrointestinal de los animales.

La búsqueda de antioxidantes alternativos de origen natural se centrará en el estudio de nuevas sustancias provenientes de la extracción de subproductos y coproductos de origen vegetal y/o de la industria pesquera. El objetivo es tratar de reaprovechar subproductos del sector agroalimentario, identificando y aislando sustancias activas capaces de proteger los lípidos y el resto de componentes lipídicos del pienso (vitaminas, carotenoides, etc) de los procesos de oxidación. Así mismo, se evaluaran posibles efectos antioxidantes in vivo y su impacto sobre la calidad lipídica y vida útil de los alimentos producidos (carne y huevos).

En relación a los subproductos grasos, se trata de aceites ácidos ricos en AGCM, obtenidos de la refinación industrial de aceites y grasas comestibles. Por lo tanto, se pretende obtener una nueva materia revalorizada, demostrando que los aceites ácidos pueden ser una alternativa más económica de fuente energética en la alimentación animal, sin que la salud y los niveles productivos de los animales, así como la estabilidad, calidad nutricional y aceptabilidad del producto final se vean comprometidos.

En conclusión, el proyecto LIPOXIFEED permitirá mejorar la rentabilidad y sostenibilidad de los sistemas de producción de animales monogástricos, sin afectar negativamente la calidad y seguridad de los alimentos producidos.

EMPRESAS PARTICIPANTES

LIPOXIFEED, es uno de los proyectos de la COTPA (Comunitat Tecnologies Producció Agroalimentària) dentro de la estrategia de investigación e innovación para la especialización inteligente de Catalunya RIS3CAT.

Dades generals

Proyecto

LIPOXIFEED

Referencia Proyecto

Proyecto R+D+I Comunitats RIS3CAT con número de expediente COMRDI16-1-0033.

Programa y convocatoria

Este proyecto está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional de la Unión Europea en el marco del Programa Operativo FEDER de Catalunya 2014-2020 y gestionado por ACCIÓ.