Skip to main content
SMARTFARM

Tecnificació intel·ligent i rendible de les granges catalanes per millorar l’eficiència i el benestar dels animals i dels ramaders’. Granges Intel.ligents.

La creixent globalització dels mercats a nivell mundial, tant pel que fa a les matèries primeres com del productes d’origen animal (carn, ous, llet), exigeix a les empreses una millora permanent de la seva competitivitat, alhora que la societat demana la consideració i integració d’altres factors en el sistema productiu com són: una producció més eficient i sostenible, disminució de l’impacte mediambiental, millora de la seguretat i qualitat alimentària, i millora del benestar animal.

El sector ramader català ha identificat diferents objectius que contribuirien de forma decisiva a augmentar la seva competitivitat i sostenibilitat. Un d’aquests objectius és millorar la tecnificació de les explotacions ramaderes mitjançant les tècniques conegudes com “smart farming”. Aquestes tècniques inclouen, entre d’altres accions, la recollida, processament i anàlisi de dades a les explotacions ramaderes. Amb l’ajuda de TFT ( Tecnologies Facilitadores Transversals) el projecte SMARTFARM vol aconseguir:

  1. Un control precís de l’alimentació dels animals amb l’objectiu de reduir el cost total de la producció.
  2. Un control eficient dels contaminants ambientals que permeti conèixer i reduir el seu impacte al medi.
  3. Un augment de la homogeneïtat dels animals de cada lot, amb l’objectiu de reduir les pèrdues econòmiques.
  4. Una identificació precoç de les malalties dels animals, la qual cosa permet augmentar el rendiment productiu i el benestar del bestiar.
  5. Una gestió integrada de les dades que es generen en una explotació per millorar la presa de decisions.

El projecte SMARTFARM suposa una millora simultània de quatre aspectes clau per al sector ramader:

  • La millora de l’eficiència alimentària i per tant una disminució de costos.
  • La reducció significativa de l’impacte mediambiental dels actuals sistemes de producció.
  • Increment de la seguretat alimentària i el benestar animal.
  • La millora de la rendibilitat de les explotacions mitjançant la integració de la informació disponible.